Privacyverklaring

Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant, gevestigd aan Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
msbmiddenbrabant.nl
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
+31 13 2212309
M. van Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant Hij/zij is te bereiken via m.vanmeer@etz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, onder andere bij het stellen van vragen of het plaatsen van een sollicitatie.
Persoonsgegevens die wij verwerken naast uw e-mailadres, zijn de persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant verwerkt persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals het plaatsen van een sollicitatie middels een sollicitatiebrief en CV. Indien u een pasfoto plaatst op uw CV behoort uw pasfoto ook tot de te verwerken persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cmsmiddenbrabant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cmsmiddenbrabant.nl