Privacyverklaring

De Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant (verder te noemen CMS M-B), gevestigd aan Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
cmsmiddenbrabant.nl
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg
+31 13 221 2862
E. Verhagen is de bedrijfsjurist van de Coöperatie. Zij is te bereiken via e.verhagen@etz.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CMS M-B verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, onder andere bij het stellen van vragen of het plaatsen van een sollicitatie.
Persoonsgegevens die wij verwerken naast uw e-mailadres, zijn de persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
CMS M-B verwerkt persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals het plaatsen van een sollicitatie middels een sollicitatiebrief en CV. Indien u een pasfoto plaatst op uw CV behoort uw pasfoto ook tot de te verwerken persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CMS M-B verwerkt uw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:
-om de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
-om contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
CMS M-B neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CMS M-B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
CMS M-B verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CMS M-B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van CMS M-B gebruikt alleen de noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken voor een goed werkende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CMS M-B en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar medstaf@etz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

CMS M-B wijst u er hierbij op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CMS M-B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via medstaf@etz.nl.